BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 191/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn TKKT và cấp GPXD trạm BTS

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Công an

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 203/BCA-GTEL ngày 09/02/2009 của Bộ Công an xin ý kiến về việc thẩm định, cấpgiấy phép xây dựng trạm thu phát sóng cho Công ty cổ phần viễn thông di độngToàn cầu (Gtel-Mobile) trực thuộc Bộ Công an. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Nghị địnhsố 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình và Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi bổ sung một sốĐiều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP việc thẩm định và phê duyệt thiết kếkỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc trách nhiệm của chủđầu tư. Bộ Xây dựng chỉ thẩm định thiết kế cơ sở thuộc các dự án nhóm A đối vớicông trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị vàcác dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

2. Để giảm bớt các thủ tục cấpgiấy phép xây dựng cho các trạm thu phát sóng thông tin di động tại các đô thị(trạm BTS), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực này, ngày 11/12/2007 Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông đã banhành Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT /BXD-BTTTT Hướng dẫn về cấp giấy phépxây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đôthị. Theo đó, đối với các trạm BTS loại 1 được xây dựng trên mặt đất thì vẫnphải xin giấy phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên thành phần hồ sơ được đơngiản rất nhiều. Đối với các trạm BTS loại 2 được lắp đặt trên công trình đãđược xây dựng thì được miễn Giấy phép xây dựng nếu lắp đặt ngoài phạm vi Khuvực phải xin giấy phép xây dựng. Khu vực phải xin Giấy phép xây dựng đối vớiloại này do UBND cấp tỉnh quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Bộ Công an nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính