BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1518/CT-TTr ngày 18/12/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn vềchính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế chưanhận được công văn số 1067/CT-TTr ngày 19/8/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Phướcnhư Cục thuế nêu tại công văn số 1518/CT-TTr ngày 18/12/2009 trên.

2. Về thuế GTGT:

Tại điểm 1.2.c.3, mụcIII, Phần B Thông tư số 32/2007 TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

"c.3 - Thuế GTGTđầu vào được khấu trừ đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm

nghiệp, nuôi trồng đánhbắt thuỷ hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinhdoanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuấtchế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưaqua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuếGTGT) được xác định như sau: Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả cáckhâu: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến; trường hợp cơ sở có bán hànghóa là sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chếthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ muavào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGTso với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra".

Tại điểm l.2.c4 mục III,phần B Thông tư số 129/2008 TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "c.4. Cơ sở sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản có tổ chức sản xuất khépkín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở cáckhâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làmnguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồmsản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã quachế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầuvào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu đầu tư xây dựng cơ bản,sản xuất, chế biến. Trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm,thuỷ hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tínhkhẩu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổngdoanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra".

Căn cứ hướng dẫn trên,trường hợp Công ty cao su bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT và hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT củahàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh BìnhPhước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương