VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 191/VPCP-TH
V/v chuẩn bị báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Giáp thân 2004

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành chỉ thị về tổ chức bảo đảm cho nhân dân đón Tết, Giáp Thân 2004 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ thị đã ban hành; theo dõi, đánh giá tình hình bảo đảm cho nhân dân đón Tết Giáp Thân 2004 theo chức năng nhiệm vụ của mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tập trung vào các nội dung như sau:

- Tình hình thực hiện tiết kiệm công quỹ trong dịp Tết Giáp Thân 2004;

- Tình hình bảo đảm lưu thông hàng hoá, ổn định giá cả hàng hoá, thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hoá thiết yếu trước, trong và sau Tết;

- Việc quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, đồng bào các vùng vừa bị thiệt hại do thiên tai gây ra, các đối tượng khó khăn, nghèo đói trong dịp Tết Giáp Thân 2004;

- Tình hình bảo đảm sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng, bảo đảm giao thông vận tải cho nhu cầu đi lại của nhân dân và an toàn, trật tự giao thông trong dịp Tết Giáp Thân 2004;

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, du lịch;

- Tình hình bảo đảm y tế, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm;

Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo nói trên qua mạng tin học diện rộng của Chính phủ hoặc Fax và theo đường công văn hoả tốc đến Văn phòng Chính phủ, chậm nhất và chiều ngày 28 tháng 01 năm 2004 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng năm Giáp Thân) để Văn phòng Chính phủ tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao