BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1910/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận xây dựng đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam

Bộ GTVT nhận được Công văn số GL/GMO/1. 01/YS /MOT/CHK/020/09ngày 15/01/2009 của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về việc thoả thuận xâydựng tuyến đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từKm182+925 đến Km183+661; Công văn số 1754/EVN-TĐ ngày 18/4/2008 của Tập ĐoànĐiện lực Việt Nam về việc thoả thuận phương án di chuyển đường dây điện 220KV,110KV đi qua Công viên Yên Sở. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT cóý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho phép xây dựng đường dây tải điện dọc theođường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661, do Công ty TNHHGamuda Land Việt Nam lập.

2. Để tận dụng quỹ đất đô thị sử dụng cho Dự án xây dựng Côngviên Yên Sở, Bộ GTVT áp dụng khoảng cách theo chiều ngang tính từ vai đường đếnchân cột điện gần nhất lấy bằng 1.0 lần (một lần) chiều cao của cột điện caonhất.

3. Khi thực hiện dự án, yêu cầu Chủ công trình cần tuân thủcác quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quyđịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và các quy địnhpháp luật về điện lực.

4. Yêu cầu Chủ công trình phải cam kết thiết kế và xây dựngđường dây điện cao thế dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661có độ bền và an toàn khai thác điện để không ảnh hưởng đến điều kiện khai thácan toàn giao thông trên đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ.

5. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép cho đơn vịthi công và kiểm tra việc thực hiện xây dựng đường dây tải điện cao thế dọctheo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661 theo đúng thoảthuận với Bộ GTVT trên cơ sở xem xét hồ sơ thiết kế kỹ thuật cột điện cao thếdo cơ quan điện lực có thẩm quyền phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng