BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
V/v: xin ý kiến chỉ đạo về thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Dự án Nhiệt điện Ô Môn- Cần Thơ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế Cần Thơ
Trả lời công văn số 364/CT-TNCN ngày 29/12/2009 của Cục Thuế TP.Cần Thơ xin ý kiến chỉ đạo về thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc tại Dự án Nhiệt điện Ô Môn - Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Căn cứ vào khoản a, điểm 4.2, mục I, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì: " Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, trong thời hạn kê khai thuế...".
Do đó, trong trường hợp nhà thầu Mitsubishi thông báo không thể cung cấp các chứng từ theo yêu cầu của Tổng Cục Thuế thì xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo hướng dẫn trên.
2. Căn cứ vào tiết 1.3, điểm 1 và điểm 3 mục XII, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:
"1.3 Người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế, nhưng qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy hồ sơ khai thuế không đầy đủ, không chính xác, đã yêu cầu khai, nộp bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng người nộp thuế không khai, nộp bổ sung, cơ quan thuế không thể căn cứ vào từng yếu tố của hồ sơ khai thuế để xác định số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế là đúng" và căn cứ ấn định thuế đối với người nộp thuế theo kê khai có vi phạm pháp luật thuế dựa vào một hoặc đồng thời các căn cư sau:
"3.1 cơ sỡ dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ:
- Người nộp thuế khai báo với cơ quan thuế về doanh thu, chi phí, thu nhập, số thuế phải nộp trong các kỳ khai thuế trước.

>> Xem thêm:  Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế.
- Các cơ quan quản lý Nhà nước khác.
3.2. Tham khảo, đối chiếu số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng, cùng quy mô tại địa phương. Trường hợp không có cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng, cùng quy mô thì so sánh với số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng tại địa phương."
Theo đó, trong trường hợp nhà thầu Mitsubishi từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Cục Thuế thì đề nghị tiến hành trao đổi thông tin với cơ quan thuế Nhật Bản.Trên cơ sở thông tin trao đổi, cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Cần Thơ biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Hợp Tác Quốc Tế - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?