BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19106/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2743/HQBD-TXNK ngày 31/10/2014 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu bị thiệt hại do hỏahoạn của Công ty TNHH TNA (Việt Nam), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị giatăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuấthàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: Bịthiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được miễn, giảm, không thu thuế nhậpkhẩu, thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơCông ty TNHH TNA (Việt Nam) đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ các lô hàng xuấtkhẩu, nhập khẩu, các giấy tờ liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từkế toán, chứng từ nhập kho, xuất kho liên quan đến lô hàng bị thiệt hại; kết quảkiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế; đối chiếu với các điều kiện miễnthuế, giảm thuế, không thu thuế, hồ sơ thủ tục theo quy định tại Thông tư số237/2009/TT-BTC nêu trên để xử lý miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trịgia tăng tương ứng với số hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn không còngiá trị sử dụng của Công ty TNHH TNA (Việt Nam) theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCHQ (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn