BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1911/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Kínhgửi: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
(72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 570/2015/CV-VPBcủa Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng về việc hướng dẫn áp dụng một số nội dungquy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về mẫu văn bản ủy quyền giao kếthợp đồng lao động

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì trường hợp ngườigiao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động không trực tiếp giaokết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giaokết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đang tổ chứclấy ý kiến các Bộ,ngành, địa phương, doanh nghiệp về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 05/2015/NĐ-CP nêu trên, trong đó có quy định mẫu văn bản ủy quyền giao kếthợp đồng lao động với người lao động. Vì vậy, trong thời gian chờ Thông tư banhành, đề nghị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện việc ủy quyền hợp phápbằng văn bản, trong đó phải có các thông tin bên phía người ủy quyền, ngườinhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, cam kết và chữ ký của hai bên. Trường hợpThông tư ban hành có nội dung khác thì rà soát, sửa đổi theo quy định.

2. Về việc ủy quyền xử lý kỷ luậtlao động

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 30Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì người có thẩm quyền ra quyết định xử lýkỷ luật lao động đối với người lao động là người giao kết hợp đồng lao độngtheo quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CPNgười được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ cóthẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

Theo đó, chỉ người giao kết hợpđồng lao động bên phía người sử dụng lao động theo các Điểm a, b, c và d Khoản1 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên là người có thẩm quyền ra quyếtđịnh xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giaokết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thứckhiển trách.

2. Về việc tổ chức cuộc họp xử lýkỷ luật lao động

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì người sử dụng lao động gửithông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật; cuộc họp xử lýkỷ luật được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo,trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản mà một trongcác thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành tổchức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trongthời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật Laođộng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồnglao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Căn cứ vào các quy định nêu trên,đề nghị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luậtlao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêutrên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh