BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1911/TCT-PCCS
V/v: Xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Thiên Phát

Trả lời công văn ngày 08/3/2007 của Công ty TNHH TM Thiên Phát hỏi về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 4, điểm 11 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Chi phí đào tạo lao động theo chế độ quy định; Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên thì:

- Trường hợp Công ty TNHH TM Thiên Phát có quy chế của doanh nghiệp về tiêu chuẩn, tuyển chọn và cử cán bộ đi đào tạo, có quyết định cử nhân viên của Công ty đi du học theo yêu cầu và phát triển kinh doanh và quản trị của Công ty, giữa Công ty và nhân viên có ký hợp đồng lao động, bản cam kết khi về nhân viên sẽ làm việc tại Công ty thì khoản chi phí này có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định sẽ được hạch toán vào chi phí đào tạo khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp Công ty có đặt dịch vụ làm quảng cáo cho công ty và khoản chi phí này có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì khoản chi phí này sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng bị khống chế tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

2) Tại điểm 6 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC có hướng dẫn: Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý: “Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TM Thiên Phát có vay Ngân hàng để góp vốn đầu tư vào Công ty Đầu tư Việt Nam thì khoản chi phí lãi vay cho khoản vốn vay góp vốn đầu tư sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của Công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương