VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1911/VPCP-KGVX
V/v hợp tác đào tạo nghề với CHLB Đức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Về báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Côngvăn số 104/LĐTBXH-TCDN ngày 11 tháng 01 năm 2013 về việc hợp tác đào tạo nghềvới Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitại Công văn số 104/LĐTBXH-TCDN ngày 11 tháng 01 năm 2013 về việc hợp tác đàotạo nghề với Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trêntinh thần phát huy tối đa khả năng hỗ trợ từ phía bạn, triển khai các hoạt độnghợp tác hiệu quả, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: NG, GDĐT, KHCN, CT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: KTN, QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3),VM. 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định