BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1911 TCT/PCCS
v/v trả lời kiền nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng

Câu hỏi: Doanh nghiệp xây dựng cơ bản cókhối lượng XDCB hoàn thành phải viết hóa đơn GTGT để yêu cầu bên A thanh toánvà kê khai thuế. Đây là công trình thuộc nguồn vốn ngân sách và chưa được bên Athanh toán kịp thời. Do vậy, doanh nghiệp không có tiền để nộp thuế. Kiến nghịcơ quan thuế xem xét cho chậm nộp thuế đối với các công trình mà ngân sách cònnợ.

Trả lời:Theo quy định tại điểm 5.12,mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì đối với doanh nghiệp xây dựng cócông trình xây dựng thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiệntheo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóađơn khối lượng công việc hoàn thành bàn giao và kê khai nộp thuế theo hóa đơn.Trường hợp công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách chưa được bên A thanhtoán kịp thời thì doanh nghiệp xây dựng vẫn phải kê khai, nộp thuế đúng thờihạn theo quy định.

Nơi nhận
- Như trên
Lưu VT(HC,TH)TTHT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương