BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/BNN-HTQT
V/v: phối hợp làm việc với WWF quốc tế tại Hà Lan
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra một số vụ việc có ảnh hưởng không tốt đến sản phẩm cá tra của Việt Nam như việc WWF quốc tế đưa cá tra Việt Nam vào danh mục đỏ (sản phẩm không nên sử dụng) trong Cẩm nang hướng dẫn người tiêu dùng của 6 nước Châu Âu (Đức, Áo, Thụy Sỹ, Bỉ, Na Uy và Đan Mạch) cho đến việc một số phương tiện thông tin truyền thông đại chúng của Châu Âu (Thụy Điển, Đức) đã đưa ra những thông tin không đúng về cá tra Việt Nam. Được sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục Thủy sản đã chủ trì cùng với các Hiệp hội xử lý kịp thời và có hiệu quả. WWF quốc tế đã đưa cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ và đã ký với Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản (VASEP) và Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) một Bản Ghi nhớ (MOU) hợp tác trong việc phối hợp đưa sản phẩm cá tra Việt Nam trở thành sản phẩm nuôi phát triển bền vững.
Ngày 14/4/2011, Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam cùng với VASEP và VINAFIS sang làm việc với Văn phòng ASC và Globle GAP của WWF quốc tế tại Hà Lan để tìm hiểu về các thủ tục cấp chứng chỉ nuôi trồng thủy sản bền vững.
Vụ Hợp tác Quốc tế xin thông báo để Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan biết và phối hợp cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong thời gian đoàn làm việc tại Hà Lan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, HTQT (đtth).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tô Việt Châu