VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1912/VPCP-KGVX
V/v: Đề nghị bố trí vốn và cơ chế tài chính đối với các dự án đầu tư phục vụ AI Games III

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: BộKế hoạch và Đầu tư

Vănphòng Chính phủ nhận được văn bản số 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bố trí vốn và cơ chế tài chínhđối với các dự án đầu tư phục vụ AI Games III.

Theoquy định tại khoản 2, Điều 15 của Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèmtheo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 và ý kiến chỉ đạocủa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 16 tháng02 năm 2009, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ có ý kiến bằng văn bản về đềnghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản nêu trên (văn bản này đãđược gửi tới quý Bộ) để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

Vănbản trả lời xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: TH, KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc