BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1913/BNN-VP
V/v thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại giao ban tuần

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Cục: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, Thú y; Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Nuôi trồng thuỷ sản; Lâm nghiệp, Kiểm lâm; Thuỷ lợi; Quản lý xây dựng công trình; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn;
- Các Vụ: Kế hoạch; Tổ chức cán bộ;
- Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp;

Ngày 30 tháng 3 năm 2009, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật đã chủtrì cuộc họp giao ban tuần của Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởngNguyễn Ngọc Thuật kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Cục Thú y:

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt cácbiện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và tai xanh trên giasúc, gia cầm.

2. Cục Chăn nuôi:

- Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để tạotăng trưởng cao trong chăn nuôi.

3. Cục Bảo vệ thực vật:

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch dịchrầy nâu, vàng lùn lùn xoắn lá trên lúa Đông Xuân ở các tỉnh đồng bằng sông CửuLong, miền Trung và dịch đạo ôn ở các tỉnh miền Bắc.

4. Cục Trồng trọt:

- Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh miền Bắc và miền Trung tập trungchăm sóc tốt lúa Đông Xuân;

- Hướng dẫn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị tốtcho việc triển khai vụ Hè Thu và vụ “3’ theo chỉ đạo của Bộ.

5. Cục Nuôi trồng thủy sản:

- Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thuỷsản, nhất là cá tra, cá ba sa.

6. Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tiếp tục theo dõi tình tình triển khai Quyết định “289” củaThủ tướng Chính phủ ở các địa phương để hỗ trợ kịp thời cho ngư dân.

7. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:

- Phối hợp với Bộ Công Thương có ngay văn bản thông tin chophía Ai Cập về các vấn đề liên quan đến môi trường nuôi cá tra của Việt Nam,tháo gỡ các khó khăn trong xuất khgẩu thuỷ sản vào thị trường này;

- Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra chất lượng thuỷsản xuất khẩu theo qui định.

8. Cục Kiểm lâm:

- Tiếp tục theo dõi tình hình chặt phá rừng, khai thác rừngtrái phép; phòng chống cháy rừng để có các biện pháp xử lý kịp thời.

9. Cục Lâm nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng theo kế hoạch.

10. Cục Thủy lợi:

- Có văn bản đôn đốc các địa phương kiểm tra, tu sửa, đảm bảonghiêm ngặt an toàn các hồ chứa.

11. Cục Quản lý xây dựng công trình:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch chuẩn bị giao ban xây dựngcơ bản theo từng khối.

12. Vụ Kế hoạch:

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình giải ngân các dựán XDCB để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

13. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT :

- Kiểm tra tình hình di dân và điều kiện nơi tái định cư củaDự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La;

- Tiếp tục hoàn chỉnh các đề án triển khai các vấn đề ‘nôngnghiệp, nông dân, nông thôn’ theo chỉ đạo của Bộ và Trung ương.

14. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế sớm xử lý cáccông việc liên quan đến đoàn chuyên gia làm việc tại Mali theo chỉ đạo của Bộtrưởng;

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ xử lý việc kiểm điểm cóliên quan đến Viện Thú y.

15. Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

- Sớm xử lý việc củng cố tổ chức của Tập đoàn Cao su theo ýkiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

Văn phòng thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (xem trên Website: http//www.mard.gov.vn);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Vũ Tuấn Cường