B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S ố: 19132/BTC-CSTV/v thẩm quyền XPVPHC của Cơ quan Công an, Quản lý thị trường

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của quan Công an, Cơquan Quản lý thị trường trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn, nêu tại Báo cáo số 299/BC-BCĐ ngày 19/6/2015 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn, đã quy định vềthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cơ quan Quản lý thị trường trong lĩnh vực giá.

- Căn cứ Điều 24, 39 và Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 14 Luật công an nhân dân năm 2014; Điu 1 Nghị định s 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường thì chưa có s pháp lý đ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cơ quan Công an trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn; thm quyn xử phạt vi phạm hành chính của Cơ quan Quản lý thị trường trong lĩnh vực phí, lệ phí, hóa đơn.

Bộ Tài chính trả lời để Ban Chỉ đo 389 tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ
báo cáo);- Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính;- Vụ PC, TCT, Cục QLG;
-
Lưu: VT, VCST (P5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm