BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913 TCT/NV3
V/v: thuế nhập khẩu và thuế GTGT trứng tằm giống nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2001

Kính gửi:Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/OĐTT ngày07/05/2001 của Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam về việc thuế nhập khẩu và thuếGTGT đối với mặt hàng trứng tằm giống. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế thuế nhập khẩuưu đãi; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuếthuế nhập khẩu; tham khảo Chú giải hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tácHải quan thế giới; điểm 2.26, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT /BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày19/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

Mặt hành trứng tằm thuộc nhóm mã số 05119900, cóthuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mứcthuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Dâu tằm tơViệt Nam được biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến