BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/BHXH-TT
V/v tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn v trc thuc Bảo hiểm xã hi Việt Nam;
- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Đ nâng cao hơn nữatrách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc thực hiện chínhsách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là việc tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về: “Tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012-2020”;Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYTtoàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, BHXH Việt Nam hướngdẫn tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối,chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT.

- Những nội dung cơ bản của Nghị quyết21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Những nội dung cơ bản của Đề án thựchiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm củacác cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu mà Đán thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đề ra.

- Nâng cao nhận thức về quyền lợi, tráchnhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách phápluật BHYT, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người bệnhBHYT của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ góp phần xây dựng nền ytế Việt Nam theo hướng công bằng, phát triển và hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền phải được tiếnhành đồng bộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực.

II. CHỦ ĐỀ

Chủ đề truyền thông ngày BHYT ViệtNam 1/7/2013: "Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu tiến tới BHYT toàndân".

III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Các hoạt động do BHXH Việt Nam tổ chc

1.1. Phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế - BộY tế:

- Tổ chức tuyên truyềnNghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYTtoàn dân.

- Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày BHYTViệt Nam 1/7/2013.

1.2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trungương tổ chức hội nghị định hướng tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013cho tổng biên tập các báo, đài tại Hà Nội trong đó tập trung tuyên truyền nhữngnội dung chủ yếu của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đán thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

1.3. Phối hp vớiTrung tâm thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức báocáo chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT đối với cán bộlàm công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành phố.

1.4. Phối hợp với Trung ương ĐoànTNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT cho đội ngũ cán bộ đoànvà học sinh, sinh viên tại tỉnh Bắc Giang.

1.5. In và phát hành các ấn phẩm tuyêntruyền trên phạm vi toàn quốc:

- Tờ gấp những điều cần biết về BHXH,BHYT tự nguyện.

- Tài liệu tuyên truyền thực hiện Nghịquyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

1.6. Tài liệu tuyên truyền Đề án thựchiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

1.7. Tổ chức gặp gỡ cộng tác viên báochí nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013 và ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

1.8. Tổ chức hội nghị tập huấn về côngtác tuyên truyền Đán thực hiện lộ trình tiến tới BHYTtoàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 đối với đội ngũ cán bộ tuyên truyền trongtoàn hệ thống BHXH.

1.9. Tổ chức một số hoạt động tuyên truyềntrực quan về ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013 tại trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam vàcác tuyến phố chính tại Hà Nội.

1.10. Phối hợp với Đài truyền hình ViệtNam:

- VTV1: đưa tin hoạt động BHXH, BHYT;

- VTV2: tọa đàm “Kết quả 4 năm thực hiệnLuật BHYT”.

1.11. Truyền hình Nhân đạo: Thực hiệnphóng sự “Giải pháp cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT”.

1.12. Phối hợp với các cơ quan truyềnthông khác: đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về BHYT; Nghị quyết 21-NQ/TWcủa Bộ Chính trị; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn2012-2015 và 2020.

1.13. Phối hp vớicác Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyềntheo nội dung đã ký trong thỏa thuận phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH,BHYT năm 2013.

2. Đi với Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH

- Tuyên truyền về kết quả hoạt động củaBHXH Việt Nam sau 4 năm thực hiện Luật BHYT.

- Tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW củaBộ Chính trị.

- Tuyên truyền Đề án thực hiện lộ trìnhtiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

- Tổ chức giao lưu trực tuyến về BHYT.

3. BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh)

3.1. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thànhủy tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; báo cáovới Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về kết quả thực hiệnLuật BHYT tại địa phương; đề xuất việc triển khai thực hiện Đán thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và2020, trong đó xây dựng các chỉ tiêu về thực hiện lộ trình BHYT toàn dân tại kỳhọp hội đồng nhân dân.

3.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyềnkỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013 trên địa bàn thông qua việc chủ động phối hp với Đài Phát thanh và truyền hình địa phương phát các phóng sự,chuyên mục, tọa đàm... và các cơ quan truyền thông, báo chí khác tuyên truyềnvề công tác khám chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT nhất là về những mụctiêu và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dângiai đoạn 2012-2015 và 2020 đã đặt ra:

- Tăng tỷ lệ dânsố tham gia BHYT;

- Nâng cao chất lượng KCB BHYT, bảo đảmquyền lợi của người tham gia BHYT theo quy đnh của phápluật, đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT;

- Từng bước đổi mới cơ chế tài chính theohướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế thông qua hình thức hỗtrợ tham gia BHYT, bảo đảm cân đối thu - chi quỹ BHYT, phấn đấu giảm tỷ lệ chitiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của người dân xuống dưới 40% vào năm 2015.

3.3. Tham mưu với UBND tỉnh, thành phốvề việc tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị,UBND các xã, phường, thị trấn nhất là trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sởKCB cho người có thẻ BHYT và trên các trục đường phố chính của thành phố, thịxã, thị trấn, thị tứ để tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013 theo cácthông điệp sau:

- “Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc của mi nhà, mọingười hãy tham gia bảo hiểm y tế”;

- “Thực hiện nghiêm Luật Bảohiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước";

- “Sức khỏe cộng đồng gắn liềnvới bảo hiểm y tế toàn dân ";

- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế -Trụ cột chính của hệ thng an sinh xã hội";

- “Tham gia bảo hiểmy tế là quyn lợi, trách nhiệmcủa mọi tchức, cá nhân".

Thời gian treo từ ngày 25/6/2013 đến hếtngày 10/7/2013 (BHXH Việt Nam khuyến khích trin khai hoạt động này theo phương thức xã hội hóa).

3.4. Tổ chức gặp mặt các cộng tác viên,các đơn vị phối hp đánh giá kết quả thực hiện các hoạtđộng phối hp tuyên truyền 6 tháng đầu năm; trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền với các phóng viên, cộng tác vn tuyên truyền nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và ngàyBHYT Việt Nam 1/7/2013.

3.5. Phối hợp phát hành các ấnphẩm tuyên truyền về BHYT đến cơ sở và người dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyêntruyền: Chủ trì, phối hp với Ban Thực hiện chính sáchBHYT xây dựng nội dung chi tiết của từng hoạt động; phối hợp với Văn phòng chuẩnbị các điều kiện, kinh phí và mời thành phần tham gia các hoạt động trên; phốihợp với các cơ quan truyền thông tổ chức triển khai tốt các nội dung trên; hướngdẫn các địa phương tổ chức tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013.

2. Thực hiện chính sáchBHYT: Phối hợp với Ban Tuyên truyền chuẩn bị nội dung cho các hoạt động trên trìnhlãnh đạo BHXH Việt Nam duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

3. Văn phòng: Phối hợp với BanTuyên truyền chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, mời đạibiểu tham gia các hoạt động, kinh phí để tổ chức tốt các nội dung trên; tổ chứcin và phát hành kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT đến cơ sở và ngườitham gia.

4. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXHvà các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củamình có các tin bài về chủ đề ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013.

5. BHXH các tỉnh: Chủ động phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông tại địaphương tổ chức các nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng dẫn tại kế hoạchnày.

6. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH BanCơ yếu Chính phủ, BHXH Công an nhân dân - Bộ Công an căn cứ vào khả năng củađơn vị để tổ chức tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013.

Yêu cầu BHXH các tỉnh triển khai tổ chứcthực hiện kế hoạch thời gian từ 15/6/2013 - 15/7/2013 và báo cáo kết quả vềBHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền trước ngày 31/7/2013). Trong quá trình tổchức thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Ban Tuyên truyền, 150 PhốVọng - Thanh Xuân - Hà Nội, điện thoại: 04.36285231.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ;
- BHXH Công an nhân dân - Bng an;
-
Website BHXH VN;
- Lưu: VT, TT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương