BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1914/BXD –HĐXD
V/v bổ sung địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH trung tâm Regus VN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3666/KH &ĐT-ĐTNN ngày17/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cho dựán bổ sung địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH trung tâm Regus VN. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất độngsản thì các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoàiđược kinh doanh bất động sản trong phạm vi sau đây:

- Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê,cho thuê mua;

- Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trênđất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng.

Như vậy, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cưở nước ngoài không được thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. Do vậy,Công ty TNHH trung tâm Regus VN (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thànhlập, hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 011043000393 ngày 10/7/2008 doUBND thành phố Hà Nội cấp) không được phép thuê lại một phần diện tích (tầng 5)Toà nhà Sentinel Place tại 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của Công tyTNHH Việt Bắc để cho thuê lại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hà Nội thông báo cho Công ty TNHH trung tâm Regus VN đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tp. Hà Nội (đ/biết);
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh