VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự án đầu tưxây dựng Khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (công văn số 165/BXD-QLN ngày 28 tháng 01 năm 2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ýkiến như sau:

Việc điều chỉnh dự án Khu nhà ở sinh viên tập trung tỉnhNinh Bình (giai đoạn I) trong danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằngnguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 (Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn việc điều chỉnh dự án phù hợpvới các quy định hiện hành

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhânnhân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).QT 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định