BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1915/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH đầu tư và khai thác xây dựng Phúc Hưng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3665/KH &ĐT-ĐTNN ngày17/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cho mụctiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH đầu tư và khai thác xây dựng Phúc Hưng.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH đầu tư và khai thác xây dựng Phúc Hưng làdoanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầutư số 0110043000953 ngày 25/8/2010 do UBND thành phố Hà Nội cấp để cung cấpdịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thi công xây dựng công trình dândụng, công nghiệp, giao thông; tư vấn bất động sản. Đến nay, doanh nghiệp đăngký bổ sung chức năng kinh doanh bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản,đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, môi giớibất động sản thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnhtheo quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Lưu ý: phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổchức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điều10 Luật Kinh doanh bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh