BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1915/BYT-K2 ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế

Để triển khai thực hiệnThông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đàotạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; sau khi hiệp y vàđược sự thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2145/BGDĐT-GDĐHngày 02 tháng 4 năm 2013, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số quy định về đàotạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏenhư sau:

1. Về thực hiện đào tạotheo hệ thống tín chỉ:

- Các cơ sở đang đào tạoliên thông trình độ cao đẳng, đại học hình thức chính quy theo niên chế phảithực hiện chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Đến 31/12/2015, cơ sở đàotạo nhân lực y tế chưa thực hiện chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ sẽkhông được tiếp tục đào tạo liên thông theo hình thức chính quy.

- Không giao mới nhiệm vụđào tạo liên thông hình thức chính quy các ngành cho các cơ sở đào tạo nhân lựcy tế chưa thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

2. Về điều kiện dự thi:

2.1. Về văn bằng đăng kýdự thi:

-Những người có bằngtốt nghiệp Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa được đăng ký thi tuyển đào tạo trình độ đạihọc các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng.

- Những người có bằng tốtnghiệp trung cấp, cao đẳng thuộc khối ngành sức khỏe được tuyển sinh đào tạotrình độ đại học các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật yhọc.

2.2. Về thâm niên côngtác:

-Người có bằng tốtnghiệp từ 36 tháng trở lên đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông vào cácngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyển, Dược sĩ trình độ đại học phảicó thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từkhi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đàotạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp đểlấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học (bao gồm đơn vịtuyển dụng thuộc 5 thành phần kinh tế).

- Người có bằng tốt nghiệpdưới 36 tháng đăng ký thi tuyển sinh đào tạo liên thông thực hiện theo điểm b,khoản 1 Điều 9 - Quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về hình thức và chươngtrình đào tạo:

- Không áp dụng đào tạo theohình thức vừa làm vừa học đối với các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổtruyền, Dược sĩ trình độ đại học.

- Chương trình đào tạo đốivới người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trìnhđộ đại học chính quy đang áp dụng tại trường, không tổ chức đào tạo theo chươngtrình riêng.

4. Về môn thi cho đốitượng có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên:

4.1. Môn cơ bản: Môn Toánhọc.

4.2. Môn cơ sở ngành:

- Các ngành Y đa khoa, Răng HàmMặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y học: Thimôn Giải phẫu-Sinh lý (cấu thành một môn thi);

- Ngành Dược sĩ: Thi môn Hóaphân tích.

4.3. Môn chuyên ngành: Là đềthi tổng hợp kiến thức của 4 đến 5 các môn học/học phần chuyên ngành.

5. Điều kiện trúng tuyển:

Ngoài các quy định chung,riêng môn chuyên ngành được quy định cụ thể như sau:

5.1. Đạt 4,0 điểm trở lênđối với các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

- Có hộ khẩu thường trú từ36 tháng trở lên thuộc KV1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo quy định tại Nghịquyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ tính đến thờiđiểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi;

- Đang làm việc tại cácKhoa/Bệnh viện thuộc 05 chuyên ngành khó tuyển quy định tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ là chuyên ngànhLao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh và có thời gian công tác đủ 12tháng trở lên tính đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi;

5.2. Đạt từ 4,5 điểm trở lênđối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên thuộc KV2 nôngthôn tính đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi;

5.3. Đạt từ 5,0 điểm trở lênđối với các trường hợp không thuộc diện quy định tại điểm 5.1 và 5.2 nêu trên.

6. Chế độ báo cáo:

Trước ngày 31 tháng 12 hàngnăm, cơ sở giáo dục đại học báo cáo kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấpbằng tốt nghiệp trong năm và kế hoạch tuyển sinh năm sau về Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Y tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến