VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1915/VPCP-QHQT
V/v thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo.

Xét báo cáo của Bộ Khoa học vàCông nghệ (công văn số 740/BC-BKHCN ngày 30/3/2007) về kết quả chuyến thăm NhậtBản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Giao thông Vận tải xem xét đưa vào quy hoạch việc đầu tư xây dựng hệthống giao thông, cơ sở hạ tầng ngoài Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Khoa học vàCông nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua các trường đại học lớncủa Việt Nam, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo mục tiêu và yêu cầu của cáctập đoàn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản.

3. Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu việc miễn thuế nhập khẩu thiết bị lẻ phục vụ chocác công trình đầu tư tại Việt Nam trong khuôn khổ chính sách khuyến khích đầutư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khaicông việc xúc tiến thực hiện các dự án: Xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam,Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, địnhkỳ hàng tháng có văn bản báo cáo tiến độ thực hiện với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ CN, KG, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc