BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1916/TCHQ-GSQL
V/v: Danh mục hàng NK phải kiểm tra chất lượng

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Bộ Khoa Học Công Nghệ

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 có hiệu lực từ ngày 01/5/2006, nhưng đến nay những mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ chưa có văn bản hướng dẫn; cụ thể là Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng bắt buộc trước khi thông quan và quy định tiêu chuẩn cụ thể của các loại hàng hóa thuộc Danh mục này (quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP nêu trên).

Mặt khác, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu nhưng không rõ những hàng hóa nhập khẩu nào thuộc diện phải kiểm tra bắt buộc về chất lượng trước khi thông quan.

Vậy đề nghị Bộ sớm công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan, để cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi thông quan.

Rất mong sớm nhận được trả lời của Quý Bộ để tránh ách tắc tại cửa khẩu./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc