TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1916 TCT/CS
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kontum

Trả lời Công văn số 157/CT ngày 12/03/2002 của Cục thuế tỉnh Kontum về việc vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Điểm 6, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/Đ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Mức trích nộp hình thành quỹ quản lý của Tổng công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, thông báo, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền”. Do đó, khoản kinh phí nộp cấp trên nếu có phê duyệt thông báo của tổng công ty và ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2/ Căn cứ quy định tại Điềm 3, Mục I, Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc Chủ tịch, tổng công ty chỉ có nghĩa vụ đăng ký thuế TNDN tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai nộp thuế TNDN tại địa phương. Vì vậy, các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc không phải gửi báo cáo quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế địa phương. Nhưng cơ quan thuế địa phương vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế giá trị gia tăng, kiểm tra xác nhận chi phí hợp lý của đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc để cơ sở sản xuất kinh doanh chính có căn cứ quyết toán với cục thuế quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh chính.

3/ Về khoản lãi phải trả cho số vốn huy động trong kỳ theo Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn đưa vào chi phí hoạt động tài chính trong kỳ và theo đó để hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán; còn việc hướng dẫn tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính chỉ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, giữa chi phí hợp lý để tính thuế khác với chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến