VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1916/VPCP-QHQT
V/v đàm phán song phương với Trung Quốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (công văn số 107/UB-VP ngày 15 tháng 4 năm 2004) về việc cử Đoàn đi Trung Quốc đàm phán song phương gia nhập WTO Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý thành phần Đoàn đàm phán như kiến nghị của Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế nêu tại công văn trên.

- Thời gian đàm phán khoản 06 ngày vào hạ tuần tháng 4 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao