BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1917/BXD-VLXD
V/v chủ trương đầu tư trạm nghiền xi măng tại Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư ROLI-SócTrăng

Ngày 20/8/2010, Công ty cổ phần đầu tư ROLI-Sóc Trăng có vănbản số 05/RLST-KT đề nghị Bộ Xây dựng cho phép Công ty được đầu tư xây dựngtrạm nghiền xi măng công suất 250.000 tấn/năm tại xã Long Đức, huyện Long Phú,tỉnh Sóc Trăng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005. Tại Quyết định nêu trên, Thủ tướngChính phủ đã quy định không đầu tư mới các nhà máy xi măng lò đứng, các trạmnghiền độc lập không gắn với cơ sở sản xuất clinker trong nước.

Nhà máy xi măng RoLi tại Quảng Trị có công suất 1.500 tấnclinker/ngày tương đương 0,6 triệu tấn xi măng/năm đang được chủ đầu tư triển khaixây dựng đồng bộ từ công đoạn nung luyện clinker tới nghiền và đóng bao ximăng. Do đó, dự án trạm nghiền xi măng của Công ty cổ phần đầu tư ROLI –SócTrăng công suất 250.000 tấn/năm dự kiến đặt tại xã Long Đức, huyện Long Phú,tỉnh Sóc Trăng là dự án độc lập không gắn với cơ sở sản xuất clinker trong nướcdo vậy không thuộc loại dự án được phép đầu tư của Quy hoạch phát triển ximăng./.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh Sóc Trăng
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu : VP, VLXD

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam