TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Chi cục Thuế quận 12
Địa chỉ: 36 Quốc Lộ 1A, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Trả lời văn bản số 616/CCT-KKKTT ngày 29/03/2013của Chi cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người muanếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã muabị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoáđơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưugiữ hoá đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dunglập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồithường giữa hai bên (nếu có).”

Căn cứ Khoản 2c Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

“Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt độngkinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phithuế quan và các trường hợp coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thônglệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

Trường hợp của Công ty TNHH Cao su Đại Thắng trongthời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 02/2013 có xuất khẩu hàng hóa ra nướcngoài đáp ứng các điều kiện: về hợp đồng, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toánqua ngân hàng, riêng điều kiện về hóa đơn Công ty đã sử dụng hóa đơn GTGT thayvì sử dụng hóa đơn xuất khẩu, nếu Công ty lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT,lập lại hóa đơn xuất khẩu thay thế thì được chấp nhận đủ điều kiện về hoá đơnđể áp dụng thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu và được khấu trừ thuế GTGT đầuvào.

Cục Thuế TP thông báo Chi cục Thuế biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga