BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh Hợp đồng tư vấn giám sát Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1028/CĐSVN-KHĐT ngày3/6/2014 của Cục Đường sắt Việt Nam về điều chỉnh Hợp đồng tư vấn giám sát Dựán Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồngđã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với Dự ánĐường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông, do kéo dài thời gian thicông xây dựng công trình được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tiến độ tổng thểđiều chỉnh của Dự án (văn bản số 1415/BGTVT-CQLXD ngày 13/2/2014), vì vậy việcđiều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát căn cứ khối lượng công việc thực hiện,số lượng chuyên gia tương ứng với kế hoạch điều động nhân sự theo tiến độ, mứclương của các chuyên gia và các chi phí khác có liên quan. Chủ đầu tư và nhàthầu căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng để thỏa thuận chi phí làm cơ sở bổsung giá hợp đồng. Trong đó lương của chuyên gia trong nước căn cứ mức lươngtrong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với mặt bằng giá theo hướng dẫn tại Thông tưsố 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính. Mức lương chuyên gia nướcngoài được xác định trên cơ sở mức lương trong hợp đồng, và quy định tại Thôngtư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quảnlý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Chiphí tư vấn giám sát (bao gồm cả chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợpđồng) không vượt chi phí tư vấn giám sát trong hợp đồng gốc (không bao gồm thuếgiá trị gia tăng và chi phí dự phòng).

Cục Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh