BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1918/TCHQ-GSQL
V/v Đính chính nội dung điểm 2 công văn số 1661/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Ngày 30/3/2009, Tổng cục Hải quan có công văn số1661/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Đồng Nai về việc kéo dài thời hạn thanh khoảnvà quản lý kho CFS. Tại điểm 2 có ghi: “Việc xác nhận thực xuất đối với hàngxuất khẩu gửi kho CFS do Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện”, nay xin được đínhchính lại như sau:

“Việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho CFSdo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại điểm V,mục 1, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính vàcông văn số 6767/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2008 của Tổng cục Hải quan về việc xácnhận thực xuất đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho CFS”.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh