BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/BYT-BH
V/v giải quyết vướng mc trong thanh toán khám bệnh, cha bệnh bảo him y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Bo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được công văn số 63/BVDLTW ngày 15/01/2020 của Bệnh viện Bệnh viện Da liễu Trung ương về vướng mắc trong thanh toán chi phí xét nghiệm giải phẫu bệnh; Công văn số 79/BVNTTW ngày 27/01/2021 ca Bệnh viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương v vướng mắc trong thanh toán chi phí chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ; Công văn số 19/NĐTW-KHTH ngày 06/01/2021 v việc đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh bảo him y tế đối với trường hợp người bệnh được thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa, Sản khoa, Gây mê hồi sức trước ngày 22/12/2020 và thanh toán tiền giường bệnh tại cơ sở Kim Chung, Đông Anh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (xin gửi kèm công văn của các Bệnh viện), về các vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Mu bệnh phẩm là đơn vị bệnh phẩm lấy từ người bệnh, một mẫu bệnh phm có th chia thành một hoặc nhiều Block khác nhau. Một người bệnh có th có nhiều tn thương da khác nhau ở các vị trí khác nhau của cơ thể, do đó cần lấy các mu bệnh phẩm khác nhau đ làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Đơn vị tính giá của dịch vụ xét nghiệm giải phẫu bệnh là mu bệnh phm, không tính theo block.

Đi với một người bệnh, mi chn đoán tn thương trên da khác nhau tại các vị trí khác nhau có th được chỉ định trong cùng một lần. Ví dụ, trên người bệnh A có chẩn đoán ung thư tế bào đáy trên da mặt; chẩn đoán dày sừng ánh sáng trên da cánh tay. Tại mi vị trí s lấy một bệnh phm (trên da mặt lấy 1 mu bệnh phẩm, trên da cánh tay lấy 1 mu bệnh phẩm) và được thực hiện quy trình làm giải phẫu bệnh cho 02 mu bệnh phẩm được lấy tại 02 vị trí khác nhau để chẩn đoán các bệnh khác nhau. Do đó về bản chất đây là 2 xét nghiệm giải phẫu bệnh khác nhau nên được thanh toán là 2 dịch vụ xét nghiệm khác nhau.

Đ bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội giám định, thanh toán chi phí xét nghiệm giải phẫu bệnh cho các mẫu bệnh phm khác nhau đối với mi chẩn đoán tổn thương trên da khác nhau tại các vị trí khác nhau trên một người bệnh trong một lần ch định xét nghiệm mà bệnh viện đã thực hiện cho người bệnh.

2. Đối với vướng mắc tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Dịch vụ kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính thực hiện trên từng vùng giải phẫu của người bệnh, kết quả chụp th hiện đặc điểm, tính chất các cơ quan, mô, bộ phận trong vùng giải phu được chụp, tùy theo mục đích chụp mà thy thuc có th chỉ định sử dụng thêm thuốc cản quang hoặc điều chỉnh cường độ tia chụp. Do đó, việc Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỉ định chụp cắt lớp vi tính cột sống c cho người bệnh để đánh giá chuyên sâu tuyến giáp và một số cơ quan, t chức khác tại vùng cổ đ chn đoán, điều trị cho người bệnh là phù hợp yêu cầu chuyên môn.

Để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội giám định, thanh toán chi phí phí chụp cắt lớp vi tính cột sống c đ chn đoán, điều trị các bệnh lý thuộc vùng c theo quy định về điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưng Bộ Y tế Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ k thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

>> Xem thêm:  Thủ tục báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

3. Đối với vướng mắc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

a) Về thanh toán đối với chi phí tiền giường, tiền thuốc, tiền vật tư y tế... không nằm trong cơ cấu giá ca các dịch vụ k thuật thuộc chuyên ngành Ngoại khoa, Sản khoa, Gây mê hồi sức chưa được Bộ Y tế phê duyệt danh mục k thuật

Căn cứ điều kiện về con người, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có công văn số 750/NĐTW-KHTH ngày 18/12/2019 đề nghị Bộ Y tế phê duyệt b sung danh mục dịch vụ kỹ thuật của các chuyên ngành Ngoại khoa, Sản khoa, gây mê hồi sức và một số dịch vụkỹ thuật khác. Tuy nhiên, trong năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, cha bệnh đầu ngành trong công tác phòng, chống dịch nên Bộ Y tế chưa t chức thm định phê duyệt b sung danh mục kỹ thuật cho Bệnh viện. Đến ngày 22/12/2020, Bộ Y tế mới có Quyết định số 5310/QĐ-BYT phê duyệt b sung danh mục dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện. Như vậy, về cơ bản Bệnh viện đủ điềukiện và năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa, Sn khoa, gây mê hồi sức và một số dịch vụ kỹ thuật khác mà Bệnh viện đã đề xuất tại công văn 750/NĐTW-KHTH nêu trên. Đồng thời, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được Bộ Y tế giao là Bệnh viện tuyến cuối về cách ly, theo dõi, điều trị các bệnh truyền nhiễm cho toàn miền Bắc, do đó trong thời gian dịch bệnh COVID - 19 Bệnh viện chủ yếu làm nhiệm vụ chống dịch nên gặp nhiều khó khăn v tài chính.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám, cha bệnh đa khoa và đã ký hợp đồng khám bệnh, cha bệnh bảo him y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong năm 2020, do ảnh hưởng ca dịch bệnh COVID-19 nên đa số người bệnh hạn chế di chuyn, thường lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nơi cư trú để khám bệnh, cha bệnh, trong đó có các người bệnh thuộc chuyên ngành Ngoại khoa, Sản khoa, gây mê hồi sức và một số dịch vụ kỹ thuật khác. Khi nhng người bệnh này nhập viện điều trị nội trú đã được Bệnh viện điều trị, thực hiện các dịch vụ kthuật theo quy trình chuyên môn của Bộ Y tế và Bệnh viện đã gii quyết đ người bệnh được hưởng tiền giường, tiền thuốc, tiền vật tư y tế... theo quy định về thanh toán chi phí khám cha bệnh bảo him y tế, các chi phí này không nằm trong cơ cấu giá của các dịch vụ kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt.

Đ bo đm quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Bo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Thành ph Hà Nội giám định, thanh toán chi phí tiền giường, tiền thuốc, tiền vật tư y tế... không nằm trong cơ cấu giá của các dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên ngành Ngoại khoa, Sản khoa, Gây mê hồi sức chưa được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật mà Bệnh viện đã thanh toán cho người bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người bệnh có thẻ bảo him y tế.

b) Về thanh toán tiền giường bệnh chuyên khoa truyền nhiễm tại cơ sở Kim Chung, Đông Anh

Cơ sở Kim Chung, Đông Anh được Bộ Y tế cp giy phép hoạt động vớihình thức bệnh viện đa khoa. Thực tế Bệnh viện chủ yếu phục vụ khám, chữa bệnh cho người bệnh truyền nhiễm, nhng người bệnh này được bố trí vào các khoa như: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Viêm Gan, Nhiễm khuẩn tổng hợp, Vi rút - ký sinh trùng, Nhi. Còn lại các bệnh nhân khác được b trí vào hai Khoa lâm sàng: Ngoại và Sản. Nhân lực thực hiện khám, cha bệnh được Bệnh viện điều chuyn linh động giữa 2 cơ sở. Cơ sở Kim Chung, Đông Anh là cơ sở được xây dựng mới, bố trí trang thiết bị hiện đại, góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người bệnh.

Vì vậy, mức giá tin giường bệnh tại cơ sở Kim Chung, Đông Anh được áp dụng như sau:

- Các khoa truyền nhiễm thanh toán theo mức giá giường chuyên khoa truyền nhiễm thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Các chuyên khoa còn lại thanh toán theo hướng dẫn tại công văn 2022/BYT-KHTC ngày 11/4/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán tiền giường bệnh nội khoa của bệnh viện chuyên khoa.

>> Xem thêm:  Tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm được hỗ trợ bao nhiêu phần trăm chi phí khám, chữa bệnh ?

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xem xét giải quyết và thông báo kết quả giải quyết về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế)./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trư
ng (đ b/c);
- Bệnh viện Da liễu Trung ương;
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;
- Bệnh viện Nội tiết Trung ương;
-BHXHNi;
- Vụ KH-TC, PC, Cục KCB, Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH.

KT . BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯ
ỞNG
Nguyễn
Trường Sơn