BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1919/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu ô tô tự đổ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được điện khẩn số 03/HQLS-NV ngày5.3.2010 và công văn số 541/HQLS-NV ngày 2.4.2010 của Cục Hải quan Lạng Sơn vềviệc ấn định thuế nhập khẩu lô hàng ô tô tải tự đổ, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo công văn số 2122/BTC-CST ngày 11.2.2010 của Bộ Tàichính thì mặt hàng xe tải tự đổ có tổng trọng tải từ 24 tấn đến 45 tấn sẽ đượcđiều chỉnh tạm thời chung mức thuế suất là 8%. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chínhchưa sửa đổi, bổ sung mức thuế suất cho loại xe này. Do đó:

- Trường hợp hàng hóa đủ điều kiện để áp dụng Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc ban hành kèm theo Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 1.12.2008 của Bộ Tài chính, thì: mặt hàng xe tải tự đổđược thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ có tổng trọngtải tối đa trên 24 tấn và dưới 45 tấn thuộc mã số 8704.10.22.10 có thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 8% trong giai đoạn năm 2010.

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thôngtư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009 của Bộ Tài chính thì trường hợp ô tô tảitự đổ có tổng trọng tải từ 24 tấn đến 45 tấn, không phải là xe thuộc phân nhóm8704.10 thì thuộc mã số 8704.23.49.90 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là20%.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào hồ sơ, chứngtừ lô hàng nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả kiểm hóa hàng thực nhập,tài liệu kỹ thuật của lô hàng xe ô tô tải tự đổ do Công ty cổ phần Thu Ngânnhập khẩu đối chiếu với các hướng dẫn về phân loại, áp dụng thuế suất và xácnhận tờ khai nguồn gốc tại công văn số 17927/BTC-TCHQ ngày 22.2.2009 của Bộ Tàichính để xác định hàng nhập khẩu có phải xe ô tô tải tự đổ thuộc phân nhóm8704.10 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng nêu trên để thu thuế và tiếnhành các thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang