ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/UBND-TC
V/v thực hiện đăng ký, kê khai và tiếp nhận đăng ký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 củaBộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giá;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bảnsố 226/TTr-STC ngày 11/7/2014 về phê duyệt danh sách và triển khai thực hiện việcđăng ký, kê khai và tiếp nhận đăng ký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địabàn tỉnh,

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ giađình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải thựchiện đăng ký giá, kê khai giá (sau đây gọi chung là các tổ chức, cá nhân) trênđịa bàn tỉnh phải thực hiện việc đăng ký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theođúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Công bố đối tượng thực hiện đăngký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ

2.1 Sở Tài chính lựa chọn trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét công bố danh sách các đơn vị thực hiện đăng ký giá, kê khai giá gồm: Côngty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, Doanh nghiệp Nhà nước dotrung ương quản lý và địa phương quản lý, Công ty cổ phần (kể cả doanhnghiệp Nhà nước cổ phần hóa, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước) và một sốdoanh nghiệp khác có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh sản xuất kinh doanhhàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá, hiện đăng kýgiá, kê khai và nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh.

2.2 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quyết định công bốdanh sách các đơn vị thực hiện đăng ký giá, kê khai giá gồm: Các Công ty cổphần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, các tổ chức, cá nhânsản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính đóngtrên địa bàn huyện, thành phố sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danhmục hàng hóa phải đăng ký giá, kê khai giá, hiện đăng ký nộp thuế tại Chi cụcThuế huyện, thành phố trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,thành phố.

3. Cách thức, nội dung, biểu mẫu đăngký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ

3.1 Các tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định công bố gửi biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đến Sở Tài chính và Sởquản lý chuyên ngành.

3.2 Các tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân huyện,thành phố Quyết định công bố gửi biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đến PhòngTài chính - Kế hoạch, phòng quản lý chuyên ngành huyện, thành phố.

3.3 Nội dung, biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá: Thựchiện theo quy định Khoản 2, Điều 5; Khoản 2, Điều 15 Thông tư số số56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của các cơquan, tổ chức, cá nhân

4.1 Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương,Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh và các Sở, Ngành liên quan:

- Tổng hợp danh sách các đơn vị phải thực hiện đăngký giá, kê khai giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

- Tiếp nhận xử lý mẫu biểu đăng ký giá, kê khai giácủa các đơn vị do UBND tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều6; khoản 1, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của BộTài chính.

- Kiểm tra việc thực hiện giá bán của các đơn vị saukhi đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền.

4.2 Các Sở quản lý chuyên ngành và Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định đơnvị thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.Kiểm tra việc thực hiện giá bán của các đơn vị sau khi đăng ký giá, kê khai giátheo thẩm quyền.

- Tiếp nhận xử lý mẫu biểu đăng ký giá, kê khai giácủa các đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 1,khoản 2, Điều 6; khoản 1, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày28/4/2014 của Bộ Tài chính.

4.3 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Phê duyệt và công bố danh sách các tổ chức, cá nhânsản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địabàn theo phân cấp.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòngquản lý chuyên ngành của huyện, thành phố: Tiếp nhận, xử lý biểu mẫu đăng kýgiá, kê khai giá của các đơn vị do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết địnhtheo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 6; khoản 1, khoản 2, Điều 16 Thông tưsố 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

4.4 Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóadịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thực hiện đăngký giá theo đúng quy định tại tiết b, khoản 2, Điều 7 Thông tư số56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính; thực hiện kê khai giá theo quyđịnh tại tiết c, khoản 2, Điều 17 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 củaBộ Tài chính; đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cánhân trong thực hiện đăng ký giá và kê khai giá theo quy định hiện hành củapháp luật./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi: Thực hiện;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP (NLN) UBND tỉnh;
- Báo TQ; Đài Phát thanh TH tỉnh;
- Các DNNN, CTy TNHH 1 TV;
- CV: TC, TH;
- Lưu VT (Hoa TC 90.)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực