VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1051/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1246/BKHĐT-KCHTĐT ngày 29 tháng 02 năm 2016), Tài chính (văn bản số 3351/BTC-QLN ngày 14 tháng 3 năm 2015) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 744/UBND-GT1 ngày 17 tháng 02 năm 2016) về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại các văn bản số 6014/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 7 năm 2015 và số 2529/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 11 năm 2015.

2. Trên cơ sở làm rõ Điều kiện vay đối với Khoản vay ưu đãi bên mua của Trung Quốc trị giá 300 triệu USD, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất hình thức đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; đồng thời lưu ý phương án bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ
TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục