BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 192/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban quản lý Các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị –Sở Xây dựng Nghệ An

Bộ Xây dựngđã nhận văn bản số 465/CV-BDA ngày 22/11/2010 của Ban quản lý Các dự án xâydựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Sở Xây dựng Nghệ An về chi phí quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quảnlý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâydựng công trình là chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư để tổ chức việc thựchiện các công việc từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoànthành, nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trường hợpchủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, giao cho Ban quản lý dự án do mình thànhlập ra để tổ chức quản lý thực hiện dự án như quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng thì nguồn kinh phí cho Ban quảnlý dự án thuộc chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số957/QĐ-BXD Hàng năm Ban quản lý dự án căn cứ vào định biên, nội dung công việcdo chủ đầu tư giao để lập dự toán chi phí và thanh toán, quyết toán chi phí Banquản lý dự án theo các quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợpchủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thì chi phí tư vấn quản lý dự ánđược xác định bằng cách lập dự toán căn cứ vào nội dung công việc và Phụ lụchướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD Nguồn chiphí này thuộc chi phí quản lý dự án hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD Việc thanh toán, quyết toán căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầutư với nhà thầu tư vấn và các quy định của nhà nước có liên quan.

Ban quản lýCác dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị căn cứ ý kiến nêu trênđể thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh