THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/TTg-KTN
V/v các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm đề nghị được hưởng cơ chế hỗ trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (cáccông văn số 12203/BCT-CNNg ngày 02 tháng 12 năm 2009, số 12204/BCT-CNNg ngày 02tháng 12 năm 2009, số 12205/BCT-CNNg ngày 02 tháng 12 năm 2009, số 12206/BCT-CNNg ngày 02 tháng 12 năm 2009) và ý kiến của các Bộ, ngành có liênquan về 05 dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm được hưởng cơ chế, chínhsách hỗ trợ cơ khí trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấnphục vụ cho sửa chữa tàu trọng tải đến 53.000 tấn do Công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp sản xuất được hưởng chính sáchhỗ trợ tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm vàDanh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sảnphẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liênquan, hoàn chỉnh dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm Ụ nổi nêu trên theo đúng quyđịnh hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, có phương án tài chínhkhả thi, bảo đảm các điều kiện vay vốn để sản xuất Ụ nổi nêu trên theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Công ty CN Tàu thủy Soài Rạp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải