UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/VPUBND-XDCB
V/v đơn giá vận chuyển cát san lấp mặt bằng

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 5 năm 2010

Kính gởi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủylợi 10.

Xét Công văn số 145CV/BQL-TĐ ngày 25 tháng 02 năm 2010 của BanQuản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 về việc đơn giá vận chuyển cát san lấpmặt bằng; ý kiến của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trongviệc áp dụng đơn giá vận chuyển cát san lấp mặt bằng tại Công văn số 11/SXD-KTKHngày 05 tháng 04 năm 2010, vấn đề này Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Lê VĩnhTân có ý kiến như sau:

Đơn giá vận chuyển cát san lấp mặt bằng đối với các dự ánđầu tư trên địa bàn Tỉnh ban hành tại văn bản số 537/UBND-XDCB ngày 31/10/2010và văn bản số 208/UBND-XDCB ngày 22/04/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh phù hợpvới quy định pháp luật và điều kiện thực tế địa phương. Đề nghị Ban Quản lý Đầutư và Xây dựng thủy lợi 10 căn cứ vào các nội dung của các văn bản nêu trên đểthực hiện. Tuy nhiên lưu ý điều chỉnh cước vận chuyển do thay đổi giá nhiênliệu và mức lương tối thiểu chung theo hướng dẫn tại phần 1 của Công văn số537/UBND-XDCB ngày 31/10/2010.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh truyền đạt ý kiến trên đếnđơn vị biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ð/c Lê Vĩnh Tân (b/c);
- Các sở: XD,TC,NN&PTNN;
- LÐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB (Q).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thiện Nghĩa