VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19 20/VPCP-KTN
V/v kết quả lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015-2016 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: B Nông nghip và Phát triển nông thôn.

Vđề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1713/BNN-TCTL ngày 02 tháng 3 năm 2016 tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015-2016 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015-2016 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

Biểu dương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Truyn hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan đã làm tốt công tác dự báo, thông tin kịp thời, theo dõi sát tình hình lấy nước các địa phương để Điều chỉnh kế hoạch, vận hành phù hp các hồ chứa thủy điện bảo đảm đủ nưc cho sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, rút ngắn thời gian xả nước, tiết kiệm nước, góp phn giảm nguy cơ hạn hán thiếu nước trong mùa khô.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khoa học nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể để Điều tiết nước, khai thác nguồn nước hiệu quả, giải quyết tình trạng suy giảm dòng chảy, hạ thấp mực nước hạ du hệ thống sông Hồng, trong đó khẩn trương nghiên cứu đánh giá hiệu quả, tác động của hệ thống đập dâng sông Hồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thống nhất kế hoạch vận hành các hồ chứa thủy điện nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin kịp thời về tình hình nguồn nước; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và nhân dân chủ động lấy nước, trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, sử dụng nguồn nước hiệu quả. Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, Điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.

5. Về đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt xả nước.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo rà soát, thực hiện theo đúng quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TN&MT, CT, KH&CN, KH&ĐT, TC;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đà
i Tiếng nói Việt Nam;
- Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm KTTV Quốc gia;
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TCCV, KGVX, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục