THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 – 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 3192/PA-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 11911/BTC-TCDN ngày 06 tháng 9 năm 2011), Nội vụ (công văn số 3155/BNV-TCBC ngày 31 tháng 8 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2929/LĐTBXH-LĐTL ngày 01 tháng 9 năm 2011) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi.
2. Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH;
- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?