TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1921/TXNK-DTQLT
V/v ngân hàng phối hợp thu tr tiền cho người nộp thuế sau khi gửi thông điệp thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank).
(Địa chỉ: số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 476/CV-FITB  ngày 16/4/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank (dưới đây gọi là VPBank) về việc trả tiền cho NNT sau khi thông quan hàng hóa. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn767/HQHCM-TXNK về việc VP Bank tự ý trả lại tiền cho người nộp thuế sau khi gửi thông điệp thông quan hàng hóa thì Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có công văn số 1561/TXNK-DTQLT ngày 30/3/2018 gửi VP Bank yêu cầu chuyển ngay số tiền đã trả lại khách hàng và tiền chậm nộp theo quy định vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước; đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc nộp tiền theo nội dung báo cáo của VPBank nêu tại công văn số 476/CV-FITB ngày 16/4/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank (gửi kèm công văn số 476/CV-FITB) Đồng thời yêu cầu VP Bank thực hiện nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và nộp tiền phạt do chậm thanh toán theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Ngày 16/4/2018 Ngân hàng VPBank báo cáo đã nộp tiền thuế vào KBNN. Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan đề nghị VPBank rút kinh nghiệm về việc này và hướng dẫn trong toàn hệ thống thực hiện đúng quy định theo các nội dung của Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN giữa TCHQ với VPBank đã ký ngày 12/12/2017 và Thông tư số 184/2015/TT-BTC  ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, không được trả lại tiền cho khách hàng khi đã chuyển thông tin nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan để thông quan hàng hóa mà không có ý kiến của cơ quan Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để VPBank biết, phối hợp với Tổng cục Hải quan truyền nhận thông tin nộp tiền và chuyển tiền kịp thời vào NSNN./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- CT. Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Các CHQ tỉnh, Tp (để biết);
- Cục CNTT & TKHQ (để p/hợp);
- Lưu: VT, DTQLT (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

Số: 476/CV-FITB
(v.v phản hi của VPBank về việc trả tiền cho NNT sau khi thông quan hàng hóa)

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU - TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin gửi đến Tổng cục Hải quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của quý đơn vị trong thời gian qua.

Căn cứ công văn 1561/TXNK-DTQLT  của Tổng cục hải quan ngày 30/03/2018 về việc VPBank trả tiền cho người nộp thuế sau khi gửi thông điệp thông quan hàng hóa, VPBank xin giải trình như sau:

- Ngày 06/03/2018, trên cơ sở đề nghị của Khách hàng, Chi nhánh Gò vấp (Chi nhánh) đã thực hiện nộp thuế cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Pháp, MST 0313269707 tờ khai số 101883478320/A11 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV, số tiền 175.071.113đ, vào tài khoản số 7111.02995080 Kho bạc nhà nước Quận 9 TP Hồ Chí Minh tại Ngân hàng ủy nhiệm thu Vietinbank chi nhánh Đông Sài gòn. Tuy nhiên cùng ngày Ngân hàng Vietinbank đã trả lại lệnh chuyển tiền cho VPBank với lý do “Sai số tài khoản đơn vị hưởng”.

- Chi nhánh đã liên hệ với Khách hàng thông báo thông điệp trả lại của Ngân hàng Vietinbank để điều chỉnh tuy nhiên Khách hàng phản hồi thông tin Khách hàng cung cấp là đúng. Đến ngày 08/03/2018 thì Khách hàng đã thông quan hàng hóa.

>> Xem thêm:  Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật là gì ? Nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi được lợi vô căn cứ

- Chi nhánh đã làm việc với Khách hàng về việc nộp tiền thuế và Khách hàng có đề nghị được tự đi nộp tiền thuế vào KBNN. Đến ngày 06/04/2018 Khách hàng đề nghị VPBank chuyển tiền nộp thuế số tiền 175.071.113đ vào Kho bạc nhà nước quận 9. Chi nhánh đã chuyển tiền nộp thuế vào Ngân hàng Agribank chi nhánh 9 TP Hồ Chí Minh và Agribank đã xác nhận hạch toán thuế vào KBNN quận 9 cho Khách hàng.

- Đồng thời VPBank cũng đã liên hệ với Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Vietinbank xác nhận do hệ thống NH Vietinbank thông báo với VPBank không đúng Cơ quan thu và KBNN dẫn đến việc VPbank bị chuyển trả lại tiền và không thực hiện được kịp thời việc chuyển tiếp lệnh thanh toán thuế cho Khách hàng vào KBNN.

Trên cơ sở Thỏa thuận Hợp tác giữa VPBank và Tổng cục Hải quan, Ngân hàng VPBank khẳng định hoàn toàn chịu trách nhiệm về số tiền thu thuế do VPBank thu của Khách hàng được truyền sang Cổng thanh toán điện tử của Hải quan theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa thuận đã ký giữa hai bên. VPBank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng ủy nhiệm thu để nộp tiền nhanh chóng và chính xác cho KBNN.

VPBank xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan và Cục hải quan Hồ Chí Minh!

Xin trân trọng cám ơn !


Nơi nhận:
- Như đề trên
- Lưu VP

GIÁM ĐỐC TT ĐC TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

Võ Hằng Thương