BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------------
Số: 1922/TCT- CS
V/v: xử lý tài sản khi giải thể
doanh nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắklắk
Trả lời công văn số 4437/CT-KTT ngày 14/12/2009 của Cục thuế tỉnh Đắklắk đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT:
" Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này."
- Tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên, hướng dẫn về giá tính thuế đối với hàng hoá dịch vụ:
"Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT..."
- Tại điểm 2.2 Mục XII, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã hướng dẫn về ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế:
"2.2. Qua kiểm tra hàng hoá mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hoá mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.
Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá giao dịch theo thỏa thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ liên kết.

>> Xem thêm:  Con nuôi chưa đăng ký có được hưởng di sản thừa kế ? Cách chia thừa kế như thế nào ?

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hoá, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp."
Căn cứ các hương dẫn trên:
Công ty cổ phần phân bón INDO - VN khi giải thể thanh lý, chia nguyên liệu tồn kho và TSCĐ (dây chuyền sản xuất phân bón và TSCĐ khi mua vào không có hoá đơn GTGT) cho các cổ đông là sáng lập viên. Thực chất đây là trường hợp Công ty bán thanh lý tài sản khi giải thể thì Công ty phải thực hiện theo phương thức bán, phải lập hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Đối với TSCĐ trước đây Công ty mua vào không có hoá đơn GTGT nay thanh lý, chia cho các cổ đông là sáng lập viên, giá tính thuế là giá bán ra chưa có thuế GTGT. Trường hợp Cục thuế kiểm tra xác định: Nếu giá tính thuế không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì có thể tham khảo giá hàng hoá, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cung ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.2, Mục XII, Phần B Thông tư số 60 / 2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắklắk được biết và căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BCT;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Đất đã tặng cho có được mang ra chia thừa kế không ? Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất ?