THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (công văn số 01/PA-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 11412/BTC-TCDN ngày 25 tháng 8 năm 2011), Nội vụ (công văn số 2872/BNV-TCBC ngày 5 tháng 8 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2615/LĐTBXH-LĐTL ngày 9 tháng 8 năm 2011); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5834/BKHĐ-PTDN ngày 5 tháng 9 năm 2011) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Duy trì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu;
- Cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Bạc Liêu Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về SCIC theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH;
- SCIC;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh