TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1922TCT/DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty TNHH 1 thành viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT(Đ/c: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. HN)

Trả lời công văn số 01/FIS /TCT ngày 24/05/2005 của Công ty hỏi về miễn giảm thuế TNDN trường hợp chi nhánh chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.4, Mục 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Trường hợp Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT là Công ty TNHH một thành viên, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 2 chi nhánh của Công ty chủ sở hữu là Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT; Công ty chủ sở hữu đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo chính sách ưu đãi cổ phần hóa của Chính phủ, căn căn quy định nêu trên, Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT được hưởng ưu đãi về TNDN trong thời gian còn lại.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT, TP. HN
- Lưu: VP(HC), DNK (2b).


KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến