BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922TCT/NV1
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:

- Công ty TNHH cơ giới khí đúc Trường Thành
- Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 25/CVTT ngày 23/5/2001 của Côngty về việc hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục II Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 đã quy định: “Trường hợp hoàn thuế theo quy định tại điểm 1.bMục I Phần này thì trong công văn đề nghị hoàn thuế phải ghi rõ tờ khai hànghoá xuất nhập khẩu và số hợp đồng xuất khẩu (đối với trường hợp trực tiếp xuấtkhẩu) hoặc số hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuấtkhẩu)”.

Tại Điều 49, Điều 50 của Luật thương mại (Luật số 05/1997/QH9 ) đã quy định: “Hợp đồng mua bán hàng hoá được thực hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoámà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quyđịnh đó; điện báo, telex, fax, thư điện tử và các hình thức thông tin điện tửkhác cũng được coi là hình thức văn bản. Hợp đồng mua bán hàng hoá phải cócác nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên hàng;

- Số lượng;

- Quy cách, chất lượng;

- Phương thức thanh toán;

- Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng”.

Theo quy định trên thì đơn đặt hàng của khách nướcngoài có các nội dung chủ yếu nêu trên thì cũng được coi là hợp đồng mua bánngoại thương. Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH cơ khí đúc Trường Thành có đầyđủ các đơn đặt hàng của khách hàng phù hợp với hàng hoá xuất khẩu và đơn vị lậpđủ hồ sơ hoàn thuế theo chế độ quy định thì Cục thuế tỉnh Nam Định xem xét giảiquyết hoàn thuế cho đơn vị theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định vàCông ty được biết và thực hiện.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến