BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: Bảo trì công trình xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Kinh gửi:
Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trả lời công văn số 69/CV-BĐT 195 ngày 24/10/2011 của Ban Đầu tư và Xây dựng 195 thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc bảo trì công trình xây dựng hoàn thành thuộc các dự án thành phần của Khu các Làng dân tộc trong Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc mỗi dự án đầu tư trong Khu các Làng dân tộc Việt Nam theo công văn số 69/CV-BĐT195 đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng thì phải thực hiện bảo trì theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn khi khai thác sử dụng và bền vững lâu dài cho công trình, không phải đợi đến khi toàn bộ dự án hoàn thành mới thực hiện bảo trì.
Ban Đầu tư và Xây dựng 195 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện việc bảo trì công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, CGĐ, Vụ KTXD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh