VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1923/VPCP-KTN
V/v bảo vệ sản phẩm thép cán nguội sản xuất trong nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn số 12731/BCT-CNNg ngày 17 tháng 12 năm 2009), ý kiến Bộ Tài chính(công văn số 647/BCT-TCHQ ngày 14 tháng 01 năm 2010), Ngân hàng Nhà nước ViệtNam (công văn số 14/NHNN-QLNH ngày 11 tháng 01 năm 2010) về việc bảo vệ sảnphẩm thép cán nguội sản xuất trong nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, ban hành Quy chuẩnthép cán nguội Việt Nam theo nguyên tắc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm,có tính khả thi áp dụng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Bộ Công Thương kiểm tra chặt chẽviệc nhập khẩu thép cán nguội nhằm ngăn chặn thâm nhập hàng giả, kém chất lượngnhập khẩu vào Việt Nam.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hảiquan nghiên cứu, áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra hàng hóa và thôngquan đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý