BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1924/BXD –HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH Hùng Việt và KRDF 03.

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6843/SKHĐT-ĐKĐT ngày 20/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đềnghị góp ý dự án thành lập Công ty TNHH Hùng Việt và KRDF 03. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc các Nhà đầu tư gồm Côngty cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Việt và Công ty KRDF 03 Pte. Ltd, Singapoređăng ký thành lập Công ty TNHH Hùng Việt và KRDF 03 để đầu tư xây dựng khuchung cư cao tầng (Golden Island) trên diện tích 15.869m2 đất tại đường LiênPhường, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh bán và chothuê thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định củaLuật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bất động sản và pháp luật vềnhà ở.

Dự án đã được UBND thành phố HồChí Minh cho phép Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Việt đầu tư theo Quyếtđịnh số 4501/QĐ-UBND ngày 29/9/2009; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sốCT 02217 ngày 06/9/2010 giao Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Việt sử dụnglâu dài để xây dựng chung cư.

Dự án đã được UBND quận 9, thànhphố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin quy hoạch, kiến trúc theo văn bản số 1160/UBND-QLĐT ngày 22/8/2008. Do vậy, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tưđề nghị chủ đầu tư tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự ánphát triển nhà ở theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về nhà ở.

2. Căn cứ hồ sơ dự án cho thấyvăn bản xác nhận của Ngân hàng Shinhan Việt Nam về số tiền ký quỹ 500.220 USDcủa các thành viên sáng lập (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Việt và Côngty KRDF 03 Pte. Ltd, Singapore) đáp ứng quy định tại điểm 1 Phần I Thông tư số 13/2008/TT-BXDngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghịđịnh 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về trình tự, thủ tục xác nhậnvốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

3. Căn cứ hồ sơ cho thấy Nhà đầutư tự cam kết góp vốn điều lệ là 10 triệu USD chiếm 25% tổng vốn đầu tư của dựán (40 triệu USD) đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị địnhsố 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Kinh doanh Bất động sản. Trong đó bên phía Việt Nam là Công ty cổphần đầu tư xây dựng Hùng Việt góp 20% vốn điều lệ bằng một phần giá trị quyền sửdụng khu đất dự án; bên phía nước ngoài là Công ty KRDF 03 Pte. Ltd, Singaporegóp 80% vốn điều lệ bằng tiền mặt (có văn bản xác nhận số dư tiền gửi của Ngânhàng Korea Exchange, Singapore về số tiền 8,2 triệu USD của Công ty KRDF 03Pte. Ltd).

Các tài liệu pháp lý bên phíanước ngoài đã được hợp pháp hoá lãnh sự, được dịch và công chứng theo quy định.

4. Đây là dự án phát triển nhà ởthương mại, sau khi Công ty TNHH Hùng Việt và KRDF 03 được thành lập, khi thựchiện đầu tư dự án, đề nghị doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầutư được quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hồ ChíMinh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- UBND tp. Hồ Chí Minh,
- Sở QHKT, Sở Xây dựng,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh