BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: Chi phí đảm bảo an toàn giao thông.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 793/SGTVT-BQLDA ngày 12/9/2011 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc về chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Do đặc thù của công trình xây dựng giao thông vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông trên tuyến, vì vậy đối với các công trình xây dựng giao thông thường có chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình. Chi phí đảm bảo an toàn giao thông được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định. Đối với các công trình giao thông cải tạo nâng cấp đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện… như nêu tại văn bản số 793/SGTVT-BQLDA, có thiết kế, dự toán và nhà thầu đã thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, thì được thanh toán khoản chi phí đảm bảo an toàn giao thông này.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn