BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1924 TCT/NV2
V/v Thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Vàng bạc đá quý Tuyên Quang

Trả lời công văn số 139/TCKT ngày 15/2/2003 của Công ty về việc đối tượng thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2b, mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thì đối tượng tạm thời chưa áp dụng có bao gồm trường hợp công ty làm đại lý bán xe máy đúng giá quy định của cơ sở giao bán chỉ hưởng hoa hồng theo quy định tại điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT.

Trường hợp công ty nhận làm đại lý bán xe máy cho công ty VMEP hưởng hoa hồng nhưng thực tế giá bán cao hơn giá Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế và công ty đã hạch toán doanh thu, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo giá thực tế bán cao hơn thì chấp thuận cho Công ty được tính thuế theo giá thực tế bán, không áp dụng ấn chỉ định giá tính thuế theo quy định tại thông tư số 69/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc