BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1925/TCT-CS
V/v hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

Tổngcục Thuế nhận được Công văn số 452/CT-TTHT ngày 22/4/2008 của Cục thuế TuyênQuang đề nghị trao đổi và xin ý kiến chỉ đạo về hóa đơn vận chuyển hàng hóa. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạicông văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/4/2006 Tổng cục đã yêu cầu các Cục Thuế khinhận được các vướng mắc, kiến nghị của cơ sở kinh doanh phải giải quyết kịpthời, đúng thẩm quyền được phân công và tiến độ về thời gian theo quy định.Trường hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế, Chi cục Thuếnhưng quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa rõ, cần xin ý kiến chỉđạo của cơ quan thuế cấp trên thì Cục Thuế, Chi cục Thuế phải có văn bản gửicho cơ quan thuế cấp trên, đồng thời gửi cho cơ sở có kiến nghị biết. Trong vănbản gửi xin ý kiến cơ quan thuế cấp trên, Cục Thuế phải nêu rõ tình hình thựctế liên quan đến việc xử lý thuế và đề xuất phương án giải quyết, không đượcđùn đẩy công văn kiến nghị của đơn vị lên cấp trên.

Vụviệc mà Công an tỉnh Tuyên Quang nêu ra công văn 160/CAT (PC15) ngày 11/4/2008đã được quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thihành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về Thuế.

Tổngcục yêu cầu Cục Thuế Tuyên Quang nghiên cứu trả lời cho đơn vị theo đúng thẩmquyền được phân công. Trường hợp xin ý kiến Tổng cục, đề nghị Cục Thuế phải nêurõ vướng mắc và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế Tuyên Quang biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ




Cao Anh Tuấn