VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị về việc ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thành lập theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) tại các Tờ trình s08/TTr-BTC248 ngày 09 tháng 02 năm 2021 và số 09/TTr-BTC248 ngày 08 tháng 3 năm 2021, ý kiến các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 617/BVHTTDL-VHCS ngày 01 tháng 3 năm 2021), Công Thương (Công văn số 1152/BCT-XTTM ngày 03 tháng 3 năm 2021), về việc ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn và tổ chức triển khai bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong đời sống xã hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: VHTTDL, CT, TTTT;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Hội Nhà báo Việt Nam
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp