BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/TCT-TVQT
V/v Hướng dẫn nội dung, định mức một số khoản chi hoạt động thể thao, văn nghệ ngành Thuế năm 2010

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thànhlập ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2010) và Đại hội điển hình tiên tiếnngành Thuế toàn quốc lần thứ III với tinh thần phấn đấu hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ chính trị, tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể dục thể thaođồng thời gắn với việc thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãngphí của Nhà nước, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 673/TCT-VP ngày 3/3/2010 vềviệc tổ chức thể thao và liên hoan văn nghệ ngành Thuế, Công văn số 1628/TCT-VPngày 17/5/2010 về việc bổ sung điều lệ thi đấu thể thao và liên hoan văn nghệngành Thuế, nay Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung thêm một số nội dung, định mứcchi cho hoạt động thể thao, văn nghệ ngành Thuế như sau:

1. Đối với các hoạt động luyện tập vănnghệ, thể thao tại các Cục Thuế tỉnh, thành phố, quận, huyện: các đơn vị chủđộng tổ chức tập luyện văn nghệ, thể thao…, các khoản chi được bố trí từ nguồnkinh phí hoạt động thường xuyên và quỹ khen thưởng phúc lợi của đơn vị.

2. Đối với Cục Thuế được phân công tổchức thể thao và liên hoan văn nghệ khu vực và chung kết: Căn cứ vào điều kiện,cơ sở vật chất về hội trường, sân, nhà thi đấu, nơi ăn, nghỉ đảm bảo để tổ chứctốt hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, các Cục Thuế thực hiện các khoản chitheo các nội dung, định mức chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Các khoản chi đượcbố trí từ quỹ khen thưởng, phúc lợi do Tổng cục Thuế điều hành.

Các nội dung chi cụ thể như sau:

2.1. Về hội thi văn nghệ:

- Tiền thuê hội trường, âm thanh, ánhsáng: theo chi phí thực tế.

- Tiền ăn, nghỉ của các diễn viên, Bantổ chức, lái xe (không bao gồm tiền ăn, nghỉ của các cổ động viên, các thànhphần khác ngoài danh sách triệu tập).

- Tiền nước uống: Tối đa không quá20.000đ/người/ngày.

- Trang phục biểu diễn: Các đơn vị dựthi tự lo trang phục.

- Chi bồi dưỡng Ban giám khảo: Các đơnvị có thể mời giám khảo chuyên nghiệp để chấm điểm và xếp loại cho các tiết mụcvăn nghệ quy định tại Công văn số 673/TCT-VP ngày 3/3/2010 của Tổng cục Thuế vềviệc tổ chức thi đấu và liên hoan văn nghệ ngành Thuế.

- Chi khác: gồm hoa tươi, thuốc chữabệnh, thuê xe đưa đón, trang trí hội trường, chi phí điện nước, vệ sinh, bảo vệan toàn hội diễn, cờ lưu niệm, cờ giải thưởng…

- Chi khen thưởng: Theo định mức chi vàcơ cấu giải thưởng quy định tại Công văn số 673/TCT-VP ngày 3/3/2010 của Tổngcục Thuế về việc tổ chức thi đấu và liên hoan văn nghệ ngành Thuế, công văn số 1628/TCT-VP ngày 17/5/2010 về việc bổ sung điều lệ thi đấu thể thao và liênhoan văn nghệ ngành Thuế.

2.2. Về hội thi thể thao:

- Tiền thuê sân, nhà thi đấu, âm thanh,ánh sáng: Theo chi phí thực tế.

- Tiền ăn, nghỉ của các vận động viên,Ban tổ chức, lái xe (không bao gồm tiền ăn, nghỉ của các cổ động viên, các thànhphần khác ngoài danh sách triệu tập).

- Tiền nước uống: Tối đa không quá20.000đ/người/ngày.

- Trang phục thi đấu: Các đơn vị dự thitự lo trang phục.

- Chi mua các dụng cụ phục vụ thi đấunhư cầu lông, bóng bàn, bóng tennis (không bao gồm các dụng cụ cho thi đấu củavận động viên).

- Chi bồi dưỡng Trọng tài: Các đơn vị cóthể mời trọng tài chuyên nghiệp để chấm điểm và xếp loại cho các môn thi đấuquy định tại Công văn số 673/TCT-VP ngày 3/3/2010 của Tổng cục Thuế về việc tổchức thi đấu và liên hoan văn nghệ ngành Thuế.

- Chi khác: gồm hoa tươi, thuốc chữabệnh, xăng dầu, thuê xe đưa đón, trang trí nhà thi đấu, chi phí điện nước, vệsinh, bảo vệ an toàn thi, cờ lưu niệm, cờ giải thưởng…

- Chi khen thưởng: Theo định mức chi vàcơ cấu giải thưởng quy định tại Công văn số 673/TCT-VP ngày 3/3/2010 của Tổngcục Thuế về việc tổ chức thi đấu và liên hoan văn nghệ ngành Thuế, công văn số1628/TCT-VP ngày 17/5/2010 về việc bổ sung điều lệ thi đấu thể thao và liênhoan văn nghệ ngành Thuế.

Trên đây là một số hướng dẫn về nội dungvà mức chi đối với hoạt động thể thao văn nghệ ngành Thuế năm 2010 nhân dịp kỷniệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổchức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí, không lãngphí, phô trương hình thức trên tinh thần quán triệt chủ trương thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí của Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Tổngcục Thuế (Phòng Kế hoạch Tài chính - Vụ TVQT) để thống nhất giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TVQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu